Liczba odwiedzin strony: 855
Menu podmiotowe
Dane podstawowe
Strona M-KPE
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków Dyrektora M-KPE
Uchwały
Zarządzenia Dyrektora M-KPE
Majątek
Kontrole
Nabór na wolne stanowiska pracy
Oferty pracy
Skargi i wnioski
Rejestry, ewidencje, archiwa
RODO
Dostępność
Menu przedmiotowe
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione
Redakcja BIP


Informacje wprowadzone:
2003-07-04
Ostatnia aktualizacja:
2019-11-06
przez Kamila Muc
Dane podstawowe

Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich
ul. Teodory i Izydora Gulgowskich 68, 83-406 Wdzydze

Tel/Fax 58 686-12-88 & 686-11-30, www.muzeum-wdzydze.gda.pl
muzeum@muzeum-wdzydze.gda.pl
NIP: 591-100-10-18 REGON: 000649114

Adres skrzynki podawczej w serwisie ePUAP:

/M-KPE_Wdzydze/SkrytkaES

1
Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich
we Wdzydzach Kiszewskich, zwane dalej “Muzeum" jest samorz?dow? instytucj? kultury.

2
1. Siedzib? Muzeum s? Wdzydze Kiszewskie, gmina Ko?cierzyna, a podstawowym terenem dzia?ania jest obszar wojew?dztwa pomorskiego.
2. W celu realizacji zada? statutowych Muzeum mo?e prowadzi? dzia?alno?? na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granic?.

3
1. Muzeum posiada osobowo?? prawn? zgodnie z ustaw? i jest wpisane z dniem
1 stycznia 1999 roku do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wojew?dztwo Pomorskie pod numerem RIK woj. pom. 3/99.
2. Muzeum wpisane jest z dniem 28.XI.2002 r. do Pa?stwowego Rejestru Muze?w prowadzonego przez ministra w?a?ciwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nr PRM 71/02.
3. Organizatorem Muzeum jest Wojew?dztwo Pomorskie.
4. Wojew?dztwo Pomorskie zapewnia ?rodki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

4
Celem Muzeum jest dzia?alno?? okre?lona w art. 1 ustawy o muzeach w zakresie etnografii, historii oraz tw?rczo?ci artystycznej na Kaszubach, Kociewiu i Borach Tucholskich, ze szczeg?lnym uwzgl?dnieniem obrazu przemian tradycyjnej kultury mieszka?c?w wsi pomorskiej.

5
1. Dzia?ania Muzeum, okre?lone w art. 2 ustawy o muzeach, obejmuj? w szczeg?lno?ci:

1) gromadzenie d?br kultury i materia??w w zakresie budownictwa ludowego oraz kultury materialnej, spo?ecznej i duchowej Pomorza,
2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych muzeali?w i materia??w dokumentacyjnych,
3) przechowywanie zgromadzonych muzeali?w w warunkach zapewniaj?cych im w?a?ciwy stan zachowania i bezpiecze?stwo oraz magazynowanie ich w spos?b dost?pny do cel?w naukowych,
4) zabezpieczanie, konserwacj? i restaurowanie muzeali?w,
5) organizowanie wystaw sta?ych, czasowych i objazdowych,
6) organizowanie i prowadzenie bada? naukowych, ekspedycji naukowych,
7) prowadzenie dzia?alno?ci edukacyjnej,
8) udost?pnianie zbior?w do cel?w naukowych i edukacyjnych,
9) tworzenie skansenowskiej ekspozycji dawnej wsi pomorskiej poprzez przenoszenie na teren Muzeum wybranych zabytk?w regionalnego budownictwa i odtwarzanie historycznego uk?adu przestrzennego oraz kszta?towanie i utrzymywanie tradycyjnej zieleni,
10) gromadzenie specjalistycznej biblioteki,
11) publikowanie katalog?w, przewodnik?w po wystawach, wynik?w bada? oraz wydawnictw popularnonaukowych i informacyjnych w zakresie swojej dzia?alno?ci.
12) popieranie i prowadzenie dzia?alno?ci artystycznej i upowszechniaj?cej kultur?.

2. Muzeum gromadzi w szczeg?lno?ci nast?puj?ce zbiory:

1) etnograficzne, w tym – kolekcj? budynk?w tradycyjnej architektury z Kaszub, Kociewia i Bor?w Tucholskich od XVI - XX w. wraz z pe?nym wyposa?eniem wn?trz i zagr?d dokumentuj?cym ?ycie codzienne i od?wi?tne mieszka?c?w wsi pomorskiej;
2) artystyczno-historyczne w tym – spu?cizn? po Teodorze i Izydorze Gulgowskich (malarstwo, wyroby wdzydzkiego r?kodzie?a artystycznego, dokumenty, pami?tki osobiste), stylowe wyposa?enie dwor?w, instrumenty muzyczne, ksi??ki, nuty, fotografie, dokumenty etc;
3) sztuki dawnej i wsp??czesnej – ludowej, amatorskiej i profesjonalnej (w tym kolekcja sztuki religijnej, fotografii artystycznej i dokumentalnej, malarstwa, rze?by etc).