Liczba odwiedzin strony: 489
Menu podmiotowe
Dane podstawowe
Strona M-KPE
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków Dyrektora M-KPE
Uchwały
Zarządzenia Dyrektora M-KPE
Majątek
Kontrole
Nabór na wolne stanowiska pracy
Oferty pracy
Skargi i wnioski
Rejestry, ewidencje, archiwa
RODO
Menu przedmiotowe
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione
Redakcja BIP


Informacje wprowadzone:
2003-07-04
Ostatnia aktualizacja:
2019-11-06
przez Kamila Muc
Dane podstawowe

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich
ul. Teodory i Izydora Gulgowskich 68, 83-406 Wdzydze

Tel/Fax 58 686-12-88 & 686-11-30, www.muzeum-wdzydze.gda.pl
muzeum@muzeum-wdzydze.gda.pl
NIP: 591-100-10-18 REGON: 000649114

1
Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich
we Wdzydzach Kiszewskich, zwane dalej “Muzeum" jest samorządową instytucją kultury.

2
1. Siedzibą Muzeum są Wdzydze Kiszewskie, gmina Kościerzyna, a podstawowym terenem działania jest obszar województwa pomorskiego.
2. W celu realizacji zadań statutowych Muzeum może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

3
1. Muzeum posiada osobowość prawną zgodnie z ustawą i jest wpisane z dniem
1 stycznia 1999 roku do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Pomorskie pod numerem RIK woj. pom. 3/99.
2. Muzeum wpisane jest z dniem 28.XI.2002 r. do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nr PRM 71/02.
3. Organizatorem Muzeum jest Województwo Pomorskie.
4. Województwo Pomorskie zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

4
Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach w zakresie etnografii, historii oraz twórczości artystycznej na Kaszubach, Kociewiu i Borach Tucholskich, ze szczególnym uwzględnieniem obrazu przemian tradycyjnej kultury mieszkańców wsi pomorskiej.

5
1. Działania Muzeum, określone w art. 2 ustawy o muzeach, obejmują w szczególności:

1) gromadzenie dóbr kultury i materiałów w zakresie budownictwa ludowego oraz kultury materialnej, społecznej i duchowej Pomorza,
2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,
3) przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
4) zabezpieczanie, konserwację i restaurowanie muzealiów,
5) organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
6) organizowanie i prowadzenie badań naukowych, ekspedycji naukowych,
7) prowadzenie działalności edukacyjnej,
8) udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych,
9) tworzenie skansenowskiej ekspozycji dawnej wsi pomorskiej poprzez przenoszenie na teren Muzeum wybranych zabytków regionalnego budownictwa i odtwarzanie historycznego układu przestrzennego oraz kształtowanie i utrzymywanie tradycyjnej zieleni,
10) gromadzenie specjalistycznej biblioteki,
11) publikowanie katalogów, przewodników po wystawach, wyników badań oraz wydawnictw popularnonaukowych i informacyjnych w zakresie swojej działalności.
12) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę.

2. Muzeum gromadzi w szczególności następujące zbiory:

1) etnograficzne, w tym – kolekcję budynków tradycyjnej architektury z Kaszub, Kociewia i Borów Tucholskich od XVI - XX w. wraz z pełnym wyposażeniem wnętrz i zagród dokumentującym życie codzienne i odświętne mieszkańców wsi pomorskiej;
2) artystyczno-historyczne w tym – spuściznę po Teodorze i Izydorze Gulgowskich (malarstwo, wyroby wdzydzkiego rękodzieła artystycznego, dokumenty, pamiątki osobiste), stylowe wyposażenie dworów, instrumenty muzyczne, książki, nuty, fotografie, dokumenty etc;
3) sztuki dawnej i współczesnej – ludowej, amatorskiej i profesjonalnej (w tym kolekcja sztuki religijnej, fotografii artystycznej i dokumentalnej, malarstwa, rzeźby etc).