Liczba odwiedzin strony: 8087
Menu podmiotowe
Dane podstawowe
Strona M-KPE
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków Dyrektora M-KPE
Uchwały
Zarządzenia Dyrektora M-KPE
Majątek
Kontrole
Nabór na wolne stanowiska pracy
Oferty pracy
Skargi i wnioski
Rejestry, ewidencje, archiwa
RODO
Dostępność
Menu przedmiotowe
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione
Redakcja BIP


Informacje wprowadzone:
2003-07-05
Ostatnia aktualizacja:
2020-01-29
przez Kamila Muc
Informacje nieudost?pnione

Zgodnie z ustaw? (art. 10 ust.1 ustawa z dnia 6 wrze?nia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) informacja publiczna, kt?ra nie zosta?a udost?pniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udost?pniana na wniosek zainteresowanego, przes?any do MUZEUM - KASZUBSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach.

Udost?pnianie informacji na wniosek nast?puje "bez zb?dnej zw?oki", nie p??niej ni? w terminie 14 dni od dnia z?o?enia wniosku (art. 13 ust.2 w/w ustawy). Je?eli jest to niemo?liwe, nale?y powiadomi? wnioskodawc? w tym terminie, o powodach op??nienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie d?u?szym jednak ni? 2 miesi?ce. Je?li informacja mo?e by? przekazana niezw?ocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba wyst?puj?ca o informacj? nie sk?ada pisemnego wniosku. Podmiot udost?pniaj?cy informacj? ma obowi?zek umo?liwi? jej skopiowanie, wydrukowanie, przes?anie lub przeniesienie na powszechnie u?ywany no?nik informacji.
Odmowa udzielenia informacji mo?e nast?pi? jedynie ze wzgl?du na jej niejawno?? (ochrona danych osobowych, prawo do prywatno?ci, tajemnica pa?stwowa, s?u?bowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega r?wnie? ograniczeniu ze wzgl?du na prywatno?? osoby fizycznej lub tajemnic? przedsi?biorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pe?ni?cych funkcje publiczne, maj?cych zwi?zek z pe?nieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsi?biorca rezygnuj? z przys?uguj?cego im prawa. Odmowa udzielenia informacji nast?puje w formie decyzji administracyjnej.

Klauzula informacyjna w zwi?zku z udost?pnianiem informacji publicznej

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach, ul. Teodory?i Izydora Gulgowskich 68, 83-406 Wdzydze.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Pi?tak z kt?rym mo?na kontaktowa? si? poprzez adres e-mail: ppiatak@kancelariapiatak.pl lub listownie na wy?ej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: "Inspektor ochrony danych”.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d? w celu rozpatrzenia wniosku o dost?p do informacji publicznej na podstawie przepis?w ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dost?pie do informacji publicznej, a ich przetwarzanie jest niezb?dne do wype?nienia obowi?zku prawnego ci???cego na administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w?adzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO).
  4. Dane przez Pani?/Pana udost?pnione mog? by? przekazane wy??cznie podmiotom upowa?nionym na podstawie przepis?w prawa.
  5. Dane przez Pani?/Pana udost?pnione nie b?d? przekazywane do pa?stwa trzeciego lub organizacji mi?dzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d? przez okres niezb?dny do realizacji wniosku oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach .
  7. Przys?uguje Pani/Panu prawo do ??dania od administratora dost?pu do swoich danych, prawo ich sprostowania.
  8. Przys?uguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ?e przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy og?lnego rozporz?dzenia o ochronie danych (RODO). Adres: Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86
  9. Podanie przez Pani?/Pana danych osobowych odbywa si? na podstawie obowi?zuj?cych regulacji prawnych.
  10. Dane udost?pnione przez Pani?/Pana nie b?d? podlega?y zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o kt?rym mowa w og?lnym rozporz?dzeniu o ochronie danych.