Liczba odwiedzin strony: 7329
Menu podmiotowe
Dane podstawowe
Strona M-KPE
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków Dyrektora M-KPE
Uchwały
Zarządzenia Dyrektora M-KPE
Majątek
Kontrole
Nabór na wolne stanowiska pracy
Oferty pracy
Skargi i wnioski
Rejestry, ewidencje, archiwa
RODO
Dostępność
Menu przedmiotowe
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione
Redakcja BIP


Informacje wprowadzone:
2003-07-04
Ostatnia aktualizacja:
2003-07-07
przez Alicja Zazula
Instrukcja korzystania z biuletynu

Informacje og?lne:

- Ilekro? w niniejszej instrukcji stosuje si? okreslenie - ustawa, mowa jest o ustawie o dost?pie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.)
- Ilekro? w niniejszej instrukcji stosuje sie okre?lenie - rozporz?dzenie, mowa jest o rozporz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji (Dz.U. z 2002 r. nr 67 poz. 619)
- niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na kt?rych udost?pnia si? informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot (wyja?nienie poni?ej)zobowiazany do tego ustaw?.
- "Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie g??wnej pod adresem www.bip.[domena jednostki]
- "BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.
- W przypadku wy?aczenia jawno?ci informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje si? zakres wy??czenia, podstaw? prawn? wy??czenia jawno?ci oraz wskazuje sie organ lub osob?, kt?re dokona?y wy?aczenia, a w przypadku je?eli ograniczenie nast?pi?o ze wzgl?du na prywatno?? osoby fizycznej lub tajemnic? przedsi?biorcy - podmiot w interesie, kt?rego dokonano wy?aczenia jawno?ci.
- w lewym panelu ekranu znajduje sie menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w kt?re s? zestawione informacje publiczne udost?pnione w BIP.
- w prawej, g?rnej cz??ci ekranu znajduje si? modu? wyszukuj?cy, czyli element oprogramowania serwera umo?liwiaj?cy znalezienie stron BIP zawieraj?cych wyra?enie poszukiwane przez odwiedzaj?cego BIP.
- wizualizacja BIP, stanowi nierozerwaln? cz??? z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera pozwalaj?cymi na gromadzenie, porz?dkowanie, aktualizowanie i udostepnianie informacji publicznych w BIP.
- dost?p do informacji publicznych udost?pnionych w BIP jest r?wnie? mozliwy poprzez stron? g??wn? BIP posiadaj?c? adres URL - www.bip.gov.pl wed?ug menu podmiotowego lub przedmiotowego.
- w przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzaj?cy jest informowany o chwilowym zablokowaniu po??cze? z t? stron?.Wyja?nienia dotycz?ce odno?nik?w BIP:
"informacje nieudostepnione" - zawiera,zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy, informacje dotycz?ce sposobu dost?pu do informacji publicznych b?d?cych w posiadaniu Podmiotu i nieudost?pnionych w Biuletynie Informacji Publicznej (zgodnie z art. 10 ust. 1 informacja, kt?ra nie zosta?a udost?pniona w BIP, jest udostepniana na wniosek.)