Liczba odwiedzin strony: 1135
Menu podmiotowe
Dane podstawowe
Strona M-KPE
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków Dyrektora M-KPE
Uchwały
Zarządzenia Dyrektora M-KPE
Majątek
Kontrole
Nabór na wolne stanowiska pracy
Oferty pracy
Skargi i wnioski
Rejestry, ewidencje, archiwa
RODO
Dostępność
Menu przedmiotowe
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione
Redakcja BIP


Informacje wprowadzone:
2003-07-04
Ostatnia aktualizacja:
2019-11-08
przez Kamila Muc
Kontrole

Wykaz kontroli zewn?trznych

L.p. Podmiot wykonuj?cy kontrol? Okres kontroli Zakres kontroli Dokumentacja przebiegu
i efekt?w kontroli
1. Komenda Wojew?dzka Policji w Gda?sku

01-08-2019 r.
-
02-08-2019 r.

Kompleksowa - planowa specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej: Wewnetrzna S?u?ba Ochrony
Protok??
2. Urz?d Marsza?kowski Wojew?dztwa Pomorskiego

16-07-2019 r.
-
26-07-2019 r.

1. Gospodarowanie srodkami publicznymi w szczeg?1no?ci w zakresie celowo?ci,?gospodarno?ci i legalno?ci ponoszonych wydatk?w.
2. Prowadzenie gospodarki kasowej.
3. Prawid?owo?? udzielania zam?wie? publicznych w trybie ustawy Prawo zam?wie? ?publicznych i dokonywania zakup?w poni?ej 30 000 euro netto, w tym weryfikacja prawid?owosci procedur i dokonywania zakup?w zgodnie z procedurami.
4. Funkcjonowanie systemu kontroli zarz?dczej w obszarze informacja i komunikacja.
5. Zawieranie i rozliczanie um?w cywilnoprawnych w tym spos?b uregulowania zasad zwi?zanych z rozliczaniem koszt?w podr??y i nocleg?w os?b zatrudnionych na podstawie um?w cywilnoprawnych.
Wyst?pienie pokontrolne