Liczba odwiedzin strony: 1930
Menu podmiotowe
Dane podstawowe
Strona M-KPE
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków Dyrektora M-KPE
Uchwały
Zarządzenia Dyrektora M-KPE
Majątek
Kontrole
Nabór na wolne stanowiska pracy
Oferty pracy
Skargi i wnioski
Rejestry, ewidencje, archiwa
RODO
Dostępność
Menu przedmiotowe
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione
Redakcja BIP


Informacje wprowadzone:
2017-06-09
Ostatnia aktualizacja:
2023-01-02
przez Bartosz Stachowiak
Maj?tek

Dokument bez tytu?u

Dane o maj?tku Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach zgodne z bilansem na dzie? 31.12.2022 r. wykazane s? w kwotach netto i wynosz?:

AKTYWA TRWA?E
Rzeczowe aktywa trwa?e 10 543 555,13 z?

w tym:
Budynki, lokale i obiekty in?ynierii l?dowej i wodnej 5 351 908,70 z?
Urz?dzenia techniczne i maszyny 43 592,08 z?
?rodki transportu 11 200,02 z?
Inne ?rodki trwa?e 4 031 635,46 z?
?rodki trwa?e w budowie 1 105 218,87 z?

AKTYWA OBROTOWE 1 074 655,19 z?