Liczba odwiedzin strony: 637
Menu podmiotowe
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków dyrektora
Uchwały
Majątek
Plan zamówień publicznych
Menu przedmiotowe
Przetargi
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione
Redakcja BIP


Informacje wprowadzone:
2017-06-09
Ostatnia aktualizacja:
2017-06-09
przez Kamila Muc
Majątek

Dane o majątku Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego zgodne z bilansem na dzień 31.12.2016 r. wykazane są w kwotach netto i wynoszą:

AKTYWA TRWAŁE
Rzeczowe aktywa trwałe - 6 969 186,02 zł
w tym:
Grunty - 40 682,50 zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 4 541 449,13 zł
Urządzenia techniczne i maszyny - 72 160,91 zł
Środki transportu - 69 716,08 zł
Inne środki trwałe - 1 760 784,34 zł
Środki trwałe w budowie - 484 393,06 zł

AKTYWA OBROTOWE - 625 158,89 zł