Liczba odwiedzin strony: 742
Menu podmiotowe
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków dyrektora
Uchwały
Majątek
Plan zamówień publicznych
Menu przedmiotowe
Przetargi
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione
Redakcja BIP


Informacje wprowadzone:
2017-06-09
Ostatnia aktualizacja:
2019-01-18
przez Kamila Muc
Majątek

Dane o majątku Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego zgodne z bilansem na dzień 31.12.2017 r. wykazane są w kwotach netto i wynoszą:

AKTYWA TRWAŁE
Rzeczowe aktywa trwałe - 6 837 973,51 zł
w tym:
Grunty - 32 546,00 zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 4 877 980,11 zł
Urządzenia techniczne i maszyny - 63 383,61 zł
Środki transportu - 41 463,18 zł
Inne środki trwałe - 1 762 540,42 zł
Środki trwałe w budowie - 60 060,19 zł

AKTYWA OBROTOWE - 670 518,15 zł