Liczba odwiedzin strony: 1619
Menu podmiotowe
Dane podstawowe
Strona M-KPE
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków Dyrektora M-KPE
Uchwały
Zarządzenia Dyrektora M-KPE
Majątek
Kontrole
Nabór na wolne stanowiska pracy
Oferty pracy
Skargi i wnioski
Rejestry, ewidencje, archiwa
RODO
Dostępność
Menu przedmiotowe
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione
Redakcja BIP


Informacje wprowadzone:
2017-06-09
Ostatnia aktualizacja:
2020-11-23
przez Kamila Muc
Maj?tek

Dane o maj?tku Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego zgodne z bilansem na dzie? 31.12.2019 r. wykazane s? w kwotach netto i wynosz?:

AKTYWA TRWA?E
Rzeczowe aktywa trwa?e - 8 777 5659,42 z?
w tym:
Grunty - 16 273,50 z?
Budynki, lokale i obiekty in?ynierii l?dowej i wodnej - 5 874 609,97 z?
Urz?dzenia techniczne i maszyny - 47 642,99 z?
?rodki transportu -
Inne ?rodki trwa?e - 2 800 123,46 z?
?rodki trwa?e w budowie - 39 010,00 z?

AKTYWA OBROTOWE - 926 646,57 z?