Liczba odwiedzin strony: 499
Menu podmiotowe
Dane podstawowe
Strona M-KPE
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków Dyrektora M-KPE
Uchwały
Zarządzenia Dyrektora M-KPE
Majątek
Kontrole
Nabór na wolne stanowiska pracy
Oferty pracy
Skargi i wnioski
Rejestry, ewidencje, archiwa
RODO
Menu przedmiotowe
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione
Redakcja BIP


Informacje wprowadzone:
2003-07-04
Ostatnia aktualizacja:
2020-01-29
przez Kamila Muc
Rodo

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest przez Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, ul. Teodory i Izydora Gulgowskich 68, 83-406 Wdzydze
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Piątak z którym można kontaktować się e-mailowo: ppiatak@kancelariapiatak.pl
3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu:
a) dokonania transakcji związanej z nabyciem produktów u Administratora Danych,
b) świadczenie usługi newsletter w celu informowania o aktualnych wydarzeniach organizowanych przez administratora danych osobowych i innych wydarzeniach związanych z działalnością Muzeum, realizacji usług/umów cywilnoprawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c) w celu odpowiedzi na zapytania oraz kontaktowania się z Państwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody,
d) w celu odpowiedzi na skargi i wnioski na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców danych:
a) procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami,
b) firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
c) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zrealizowania transakcji lub wykonania innej czynności wymienionej w pkt 3.
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z umowy oraz z przepisów dotyczących rachunkowości oraz dodatkowo prawa cywilnego w zakresie dotyczącym wykonywania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody, będą mogły one być przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody.
8. Osoba przekazująca dane osobowe posiada prawo dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
9. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
10. Osobie przekazującej dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych