Liczba odwiedzin strony: 1055
Menu podmiotowe
Dane podstawowe
Strona M-KPE
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków Dyrektora M-KPE
Uchwały
Zarządzenia Dyrektora M-KPE
Majątek
Kontrole
Nabór na wolne stanowiska pracy
Oferty pracy
Skargi i wnioski
Rejestry, ewidencje, archiwa
RODO
Dostępność
Menu przedmiotowe
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione
Redakcja BIP


Informacje wprowadzone:
2003-07-04
Ostatnia aktualizacja:
2022-02-17
przez Bartosz Stachowiak
Rodo

INFORMACJA DOTYCZ?CA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporz?dzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pa?stwa danych osobowych jest Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach, ul. Teodory i Izydora Gulgowskich 68, 83-406 Wdzydze.
  Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Pi?tak z ktrym mo?na kontaktowa? si? poprzez adres e-mail: ppiatak@kancelariapiatak.pl.
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu:
  a) dokonania transakcji zwi?zanej z nabyciem produktw u Administratora Danych,
  b) ?wiadczenie us?ugi newsletter w celu informowania o aktualnych wydarzeniach organizowanych przez administratora danych osobowych i innych wydarzeniach zwi?zanych z dzia?alno?ci? Muzeum,
  c) realizacji us?ug/umw cywilnoprawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  d) odpowiedzi na zapytania oraz kontaktowania si? z Pa?stwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli na podstawie wyra?onej przez Pa?stwa zgody,
  e) odpowiedzi na skargi i wnioski na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  f) odpowiedzi na zg?oszenia nieprawid?owo?ci w zwi?zku z przepisami dyrektywy UE 2019/1937 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
  g) realizacji celw wynikaj?cych z prawnie uzasadnionych interesw administratora lub strony trzeciej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie ci?g?ego i niezak?conego prowadzenia dzia?alno?ci poprzez stosowanie monitoringu w sklepie oraz przy bramach wjazdowych oraz zabezpieczenie mo?liwo?ci oraz dochodzenie roszcze? przed s?dami.
 3. Odbiorcami Pa?stwa danych osobowych mog? by? podmioty upowa?nione na podstawie przepisw prawa, w tym podmioty ?wiadcz?ce us?ugi prawne, serwisuj?ce system s?u??cy do monitoringu oraz ?wiadcz?ce us?ugi hostingowe dla poczty elektronicznej lub innych form komunikacji elektronicznej.
 4. Pa?stwa dane osobowe b?d? przechowywane przez okres: niezb?dny do zawarcia i wykonywania umowy, przedawnianie roszcze? oraz wynikaj?cy z obowi?zku archiwizacji dokumentw. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody mo?e si? ono odbywa? do czasu cofni?cia zgody.
 5. Osobie, ktrej dane s? przetwarzane przys?uguje prawo dost?pu do tre?ci danych oraz ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania, a tak?e prawo sprzeciwu, za??dania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Szczeg?owe zasady realizacji praw okre?lone zosta?y w RODO.
 6. Dane udost?pnione przez Pani?/Pana nie b?d? podlega? zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywa? danych osobowych do pa?stwa trzeciego lub organizacji mi?dzynarodowej.
 8. Podanie przez Pa?stwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak?e w przypadku dokonywania transakcji, realizacji us?ug/umw cywilnoprawnych lub sk?adania skarg lub wnioskw lub zg?oszenia nieprawid?owo?ci, podanie danych jest niezb?dne do zawarcia i realizacji umowy lub uzyskania odpowiedzi na z?o?on? skarg? lub wniosek lub zg?oszenie nieprawid?owo?ci.
 9. Dane osobowe pochodz?ce z monitoringu przechowywane b?d? przez okres do 30 dni od dnia dokonania nagrania. W przypadku, w ktrym nagrania obrazu stanowi? dowd w post?powaniu prowadzonym na podstawie prawa powy?szy termin ulega przed?u?eniu do czasu prawomocnego zako?czenia post?powania.x

Informacja dotycz?ca przetwarzania danych osobowych