Liczba odwiedzin strony: 763
Menu podmiotowe
Dane podstawowe
Strona M-KPE
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków Dyrektora M-KPE
Uchwały
Zarządzenia Dyrektora M-KPE
Majątek
Kontrole
Nabór na wolne stanowiska pracy
Oferty pracy
Skargi i wnioski
Rejestry, ewidencje, archiwa
RODO
Dostępność
Menu przedmiotowe
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione
Redakcja BIP


Informacje wprowadzone:
2003-07-04
Ostatnia aktualizacja:
2020-01-29
przez Kamila Muc
Rodo

INFORMACJA DOTYCZ?CA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W zwi?zku z wej?ciem w ?ycie Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os?b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og?lne rozporz?dzenie o ochronie danych), informujemy:

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest przez Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, ul. Teodory i Izydora Gulgowskich 68, 83-406 Wdzydze
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Pi?tak z kt?rym mo?na kontaktowa? si? e-mailowo: ppiatak@kancelariapiatak.pl
3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu:
a) dokonania transakcji zwi?zanej z nabyciem produkt?w u Administratora Danych,
b) ?wiadczenie us?ugi newsletter w celu informowania o aktualnych wydarzeniach organizowanych przez administratora danych osobowych i innych wydarzeniach zwi?zanych z dzia?alno?ci? Muzeum, realizacji us?ug/um?w cywilnoprawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c) w celu odpowiedzi na zapytania oraz kontaktowania si? z Pa?stwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli na podstawie wyra?onej przez Pa?stwa zgody,
d) w celu odpowiedzi na skargi i wnioski na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Dane osobowe mog? zosta? przekazane nast?puj?cym kategoriom odbiorc?w danych:
a) procesorom w zwi?zku ze zleconymi przez Administratora dzia?aniami,
b) firmom kurierskim i pocztowym, kt?re b?d? dostarcza? do Pa?stwa przesy?ki;
c) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepis?w prawa.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak?e niezb?dne do zrealizowania transakcji lub wykonania innej czynno?ci wymienionej w pkt 3.
6. Dane osobowe przetwarzane b?d? przez okres wynikaj?cy z umowy oraz z przepis?w dotycz?cych rachunkowo?ci oraz dodatkowo prawa cywilnego w zakresie dotycz?cym wykonywania umowy oraz dochodzenia roszcze? z niej wynikaj?cych.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Pa?stwa zgody, b?d? mog?y one by? przetwarzane do czasu wycofania przez Pa?stwa zgody.
8. Osoba przekazuj?ca dane osobowe posiada prawo dost?pu do danych osobowych dotycz?cych jej osoby, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a tak?e o prawie do przenoszenia danych.
9. Osoby, kt?rych dane osobowe s? przetwarzane maj? prawo do cofni?cia zgody w dowolnym momencie bez wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania, kt?rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni?ciem
10. Osobie przekazuj?cej dane osobowe przys?uguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.
11. Pa?stwa dane osobowe nie b?d? podlega? zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacja dotycz?ca przetwarzania danych osobowych