Liczba odwiedzin strony: 945
Menu podmiotowe
Dane podstawowe
Strona M-KPE
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków Dyrektora M-KPE
Uchwały
Zarządzenia Dyrektora M-KPE
Majątek
Kontrole
Nabór na wolne stanowiska pracy
Oferty pracy
Skargi i wnioski
Rejestry, ewidencje, archiwa
RODO
Dostępność
Menu przedmiotowe
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione
Redakcja BIP


Informacje wprowadzone:
2003-07-04
Ostatnia aktualizacja:
2019-11-06
przez Kamila Muc
Skargi i wnioski

Dokument bez tytu?u

Przyjmowanie skarg i wnioskw

1. Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmuj?:
a) Dyrektor lub zast?puj?ca go osoba (dworek z Radunia) w poniedzia?ek w godzinach od 14.00 do 15.00,
b) Sekretariat (dworek z Radunia):
- we wtorek w godzinach od 9:00 do 16:00,
- w poniedzia?ek i od ?rody do pi?tku w godzinach od 08.00 do 15.00.
2. Skargi i wnioski wnoszone pisemnie przyjmuje referent ds. administracyjno-gospodarczych w sekretariacie w dniach i godzinach wskazanych powy?ej.

Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik.

Zarz?dzenie Dyrektora M-KPE w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i za?atwiania skarg i wniosk?w oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji.