Liczba odwiedzin strony: 8010
Menu podmiotowe
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków dyrektora
Uchwały
Menu przedmiotowe
Przetargi
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione


Informacje wprowadzone:
2003-07-04
Ostatnia aktualizacja:
2003-07-05
przez Alicja Zazula
Uchwały

UCHWAŁA Nr 33/IV/02

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

z dnia 23 grudnia 2002 roku

 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania im. Teodory i Izydora Gulgowskich Muzeum Kaszubskiemu Parkowi Etnograficznemu we Wdzydzach Kiszewskich oraz nadania statutu Muzeum

Na podstawie art. 6 ust l ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz art. 13 ust. l i art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364) uchwala się, co następuje:

§1

W statucie Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydach Kiszewskich stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 337/XXV/2000 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie nadania im. Teodory i Izydora Gulgowskich Muzeum - Kaszubskiemu Parkowi Etnograficznemu we Wdzydzach Kiszewskich oraz nadania statutu Muzeum § 10 otrzymuje brzmienie “Dyrektor kieruje Muzeum przy pomocy zastępców, których powołuje i odwołuje w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Pomorskiego".

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 180 / 2001

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

z dnia 11 lipca 2001 roku

w sprawie powołania Rady Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich

Na podstawie § 8 ust. l statutu Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 337/XXV/2000 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2000 roku'w sprawie nadania im. Teodory i Izydora Gulgowskich Muzeum - Kaszubskiemu Parkowi Etnograficznemu we Wdzydzach Kiszewskich oraz nadania statutu Muzeum uchwala się, co następuje:

§1

Powołuje się Radę Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, zwaną dalej Radą, w następującym składzie:

 1. Kazimierz Klawiter - wskazany przez Zarząd Województwa Pomorskiego;
 2. prof. dr hab. Brunon Synak - wskazany przez Komisję nauki, Edukacji, Kultury i Sportu
  Sejmiku Województwa Pomorskiego;
 3. Edward Jarosiewicz - wskazany przez Zarząd Gminy Kościerzyna;
 4. Zbigniew Stencel - wskazany przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie;
 5. Andrzej Grzyb - wskazany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim;
 6. dr inż. arch. Krzysztof Szarejko - wskazany przez Zakład Architektury i Planowania Wsi
  Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej;
 7. Wanda Kiedrowska - wskazana przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego;
 8. Jan Norek - wskazany przez Regionalną dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku;
 9. Roman Tubaja - wskazany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu;
 10. dr Jan Święch - wskazany przez Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce;
 11. dr Tadeusz Sadkowski - wskazany przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum - Kaszubskiego
  Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich;
 12. dr Stanisław Kobiela - wskazany przez Dyrektora Muzeum - Kaszubskiego Parku
  Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich.

§2

Rada wskaże Zarządowi Województwa Pomorskiego kandydata na 13. członka.

§3

Rada w pełnym składzie zostanie powołana odrębną uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego.

§4

Powierza się Marszałkowi Województwa Pomorskiego przekazanie uchwały Dyrektorowi Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich.

§5

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 337/XXV/2000

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

z dnia 11 grudnia 2000 roku

w sprawie nadania im. Teodory i Izydora Gulgowskich Muzeum -Kaszubskiemu Parkowi Etnograficznemu we Wdzydzach Kiszewskich oraz nadania statutu Muzeum

Na podstawie art. 6 ust. l ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 i z 1998 r. Dz.U. Nr 106, poz. 668) oraz art. 13 ust. l ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110, póz. 721, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136)Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala co następuje:

§1Muzeum - Kaszubskiemu Parkowi Etnograficznemu we Wdzydzach Kiszewskich nadaje się imię Teodory i Izydora Gulgowskich.§2

Nadaje się statut Muzeum - Kaszubskiemu Parkowi Etnograficznemu im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Traci moc zarządzenie Nr 71/93 Wojewody Gdańskiego z dnia -10 maja 1993 roku w sprawie zmiany nazwy Muzeum - Parku Etnograficznego we Wdzydzach i nadania statutu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 71/02

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

z dnia 19 lutego 2002 roku

w sprawie powołania członka Rady Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich

Na podstawie § 2 i 3 Uchwały Nr 180/2001 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 11 lipca 2001 roku w sprawie powołania Rady Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich uchwala się, co następuje:§1

Do Rady Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora

Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich powołuje się Pana Jana Żurowskiego -wskazanego przez Radę Muzeum.

§2

Ustala się, że pełny skład Rady Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory

i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich jest następujący:

 1. Kazimierz Klawiter - wskazany przez Zarząd Województwa Pomorskiego;
 2. prof. dr hab. Brunon Synak — wskazany przez Komisję nauki, Edukacji, Kultury i Sportu
  Sejmiku Województwa Pomorskiego;
 3. Edward Jarosiewicz — wskazany przez Zarząd Gminy Kościerzyna;
 4. Zbigniew Stencel - wskazany przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie;
 5. Andrzej Grzyb - wskazany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim;
 6. dr inż. arch. Krzysztof Szarejko - wskazany przez Zakład Architektury i Planowania Wsi
  Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej;
 7. Wanda Kiedrowska - wskazana przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego;
 8. Jan Norek - wskazany przez Regionalną dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku;
 9. Roman Tubaja - wskazany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu;
 10. dr Jan Święch - wskazany przez Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce;
 11. dr Tadeusz Sadkowski - wskazany przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum - Kaszubskiego
  Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich;
 12. dr Stanisław Kobłela - wskazany przez Dyrektora Muzeum - Kaszubskiego Parku
  Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kłszewskich;
 13. Jan Żurowski - wskazany przez Radę Muzeum.

§3

Powierza się Marszałkowi Województwa Pomorskiego przekazanie uchwały Dyrektorowi Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

MINISTER KULTURY

DDN-IV/PRM/71/02

Warszawa, dnia 28 listopada 2002 r.

Decyzja

w sprawie wpisania muzeum do Państwowego Rejestru Muzeów

Po rozpatrzeniu wniosku o wpisanie Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich do Państwowego Rejestru Muzeów i zapoznaniu się z opinią komisji kwalifikacyjnej do spraw opiniowania wniosków o wpis muzeum do Państwowego Rejestru Muzeów - działając na podstawie art. 13 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach / Dz. U. z 1997 r. Nr 5, ppz. 24, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 / i § 4 ust. l rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, warunków i trybu dokonywania wpisów w Rejestrze oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do tego Rejestru / Dz. U. Nr 72, poz.753 / oraz art. 104 kpa - orzekam:wpisać Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich do Państwowego Rejestru Muzeów.

Uzasadnienie decyzji, uwzględniającej w całości wniosek strony, zgodnie z art. 107 § 4 kpa nie jest wymagane.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Otrzymują:

l/ Muzeum-Kaszubski Park Etnograficzny